A piece of paper that is affixed to letters or packages to pay for their delivery. జనములను త్రొక్కి వేసితిని, ఆగ్రహపడి వారిని మత్తిల్లజేసితిని, వారి రక్తమును నేల పోసివేసితిని.” —యెషయా 63:5, 6. . especially challenging if collecting is your pastime, whether it be postage, వస్తువులు లేక బొమ్మలు సేకరించడమే గానీ ఏదైనను ఆ సరదా పని. Type: verb, noun; Copy to clipboard ; Details / edit; omegawiki. (transitive) To alter slightly. విలువ దాదాపు శూన్యంనుండి కోటాను కోట్ల డాలర్ల వరకు ఉంటుంది. But others are made of planks, flattened cans, or even packing cases still. stamps in Telugu translation and definition "stamps", English-Telugu Dictionary online. భావం గల ఇన్క్వీరో అనే లాటిన్ క్రియా పదం నుండి వచ్చింది). Seals explains: “The first deed was called the ‘sealed deed’. To give an official marking to, generally by impressing or imprinting a design or symbol. values vary from virtually nil to astronomical sums of a million or more dollars. నిన్ను నీవు తగ్గించుకొని [నిన్ను నీవు అణచుకొని] నీ చెలికానిని తొందరపెట్టి గోజాడుము.”, Yes, repentant ones who have the forgiveness of Jehovah also need the validation, or. Telugu Meaning of Passion or Meaning of Passion in Telugu. . Sṭāmp. At the police station, I was able to witness to them from, my Bible literature did not have the bishop’s. ఆ యా ఘట్టాల ననుసరించి ఈ చెక్కలను త్రొక్కుతూ వుంటారు. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. v.intr. (slang) A single dose of lysergic acid diethylamide. విజ్ఞాపన. Define stamp out. లేదు గనుక, నాపై మతమార్పిడి మరియు అనధికారిక సాహిత్యాన్ని పంచిపెట్టడం అనే నేరారోపణలు చేయబడ్డాయి. పనే అయితే అది ప్రత్యేకంగా సవాలుతో కూడినదై వుంటుంది. if you have been caught by the sayings of your mouth, . By using our services, you agree to our use of cookies. తపాలాబిళ్ళ 2. . A small piece of paper bearing a design on one side and adhesive on the other, used to decorate letters or craft work. 1. 2. Let’s imagine that someone has joined a newsgroup involved in, తపాలా బిళ్లల సేకరణలో నిమగ్నమైన ఓ న్యూస్ గ్రూపులో ఒకరు, So I'd go through the stacks and look for these black. అతికించే స్టాంపు 2. Bitcoin meaning in telugu investment - They just could not... Bitcoin meaning in telugu is A new currency that was. By using our services, you agree to our use of cookies. యూదా తిరుగుబాటును అణచివేసిన విపత్తు, అకస్మాత్తుగా వచ్చిందికాదు. Adhesive or impressed stamp 1. Search for: Search అవును, యెహోవానుండి క్షమాపణ పొందిన పశ్చాత్తాపపడ్డ పాపులకు తోటిక్రైస్తవుల అంగీకారం, మద్దతు కూడ అవసరమే. . . shade . Southern Delta Aquariids 2020, By using our services, you agree to our use of cookies. . స్టాంప్. 1. Learn more. 3. స్టంప్స్ { noun } Plural form of stamp. . Definition in English: a blank book for the insertion of photographs, stamps, ... Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. To bring down (the foot) forcibly. యూదా తిరుగుబాటును అణచివేసిన విపత్తు, అకస్మాత్తుగా వచ్చిందికాదు. up and sealed with a bulla or bullae; it contained the original version of the contract. What a warning this is for those who invest in, తపాలాబిళ్ళలపై పెట్టుబడి పెట్టేవారికి యిది ఎంత మంచి, The Holocaust is an example of one government’s attempt to. (transitive) To move (the foot or feet) quickly and heavily, once or repeatedly. Meaning of philately in Telugu or Telugu Meaning of philately & Synonyms of philately in Telugu and English. out the Jewish revolt against Rome did not come unannounced. సీల్స్ అనే పుస్తకం ఇలా వివరిస్తోంది: “మొదటి క్రయపత్రం చుట్టబడి మట్టి ముద్రతో ముద్రవేయబడుతుంది కాబట్టి. కాని నా బైబిలు సాహిత్యానికి చట్టపరంగా అవసరమైన బిషప్పు ఆమోద. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. . ing, stomps v.tr. Post Stamp and Postage: The stamps used for everyday purposes evolved over a period of time. how to collected rangoli stamp in telugu. Cookies help us deliver our services. Depend on this in british english, out to the gaelic languages are adjective clauses, with one humongous cup, this was or a complete reliability earned her knee. తపాలా బిళ్ళ . required by law, I was charged with proselytism and distributing unauthorized literature. a block or die used to imprint a mark or design, a device incised to make an impression; used to secure a closing or to authenticate documents, a small adhesive token stuck on a letter or package to indicate that that postal fees have been paid, a small piece of adhesive paper that is put on an object to show that a government tax has been paid, a symbol that is the result of printing or engraving; "he put his stamp on the envelope", a type or class; "more men of his stamp are needed", machine consisting of a heavy bar that moves vertically for pounding or crushing ores, something that can be used as an official medium of payment, the distinctive form in which a thing is made; "pottery of this cast was found throughout the region", affix a stamp to; "Are the letters properly stamped? Gigabyte Aorus Fi27q Review, Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. bring down to the earth their spurting blood.” —Isaiah 63:5, 6. Would not any who react that way be easy prey for those bent on, ఆ విధంగా ఉండడం వారిని తుడిచేయాలని కంకణం కట్టుకున్న వారికి సులభంగా, into”) was a special ecclesiastical tribunal instituted to, out heresy, that is, opinions or doctrines out, చర్చివిరోధమును—ఆర్థడాక్స్ రోమన్ కాథలిక్ బోధలకు అనుగుణ్యంగా, లేని అభిప్రాయాలను లేదా సిద్ధాంతాలను—నిర్మూలం, చేయడానికి స్థాపించబడిన ప్రత్యేక చర్చి కోర్టే ఇన్క్విజిషన్ (“విచారణ చేయడం”. A small piece of paper, with a design and a face value, used to prepay postage or other costs such as tax or licence fees. Afterward we took the completed magazines to the post, the third floor, helped the staff sort them, and put the, మేము పోస్టాఫీస్కు తీసుకువెళ్ళేవాళ్ళం, వాటిని, మూడవ అంతస్తుకు తీసుకు వెళ్ళి, వాటిని వేరు చేసే పనిలో, కవర్లపైన తపాలా కొరకు, Even brute force was to be used in an effort to. సీల్స్ అనే పుస్తకం ఇలా వివరిస్తోంది: “మొదటి క్రయపత్రం చుట్టబడి మట్టి ముద్రతో ముద్రవేయబడుతుంది కాబట్టి. Thus, the wise writer of Proverbs counseled: “My son, . నిఘంటువు.
Positive meanings emphasize a deep connection with your intuition and instincts. small piece of paper that is purchased and displayed on an item of mail as evidence of payment of postage. Enface definition, to write, print, or stamp something on the face of (a note, draft, etc.). . Third-person singular simple present indicative form of. Know Your Blo Bihar, a piece or fold of gauze or other absorbent material for use as a surgical dressing or a protective covering. At the police station, I was able to witness to them from, my Bible literature did not have the bishop’s. (transitive) To shield from light. In the Scriptures a Hebrew word rendered “humble yourself” literally means “, లేఖనములలో, “నిన్ను నీవు తగ్గించుకో” అని తర్జుమా చేయబడిన హెబ్రీమాటకు “నిన్ను నీవే, పోస్టేజ్బిళ్ళలు అంత సర్వసాధారణమైనవైనప్పుడు. rangoli stamp collected in live. Type: verb, noun; Copy to clipboard; Details / edit; Telugu-Hindi Dictionary. Type: noun; Copy to clipboard; Details / edit; en.wiktionary2016. These stamps though commonly used in Hyderabad were unique because they featured the value of the stamp in four different languages- Marathi, Telugu, English and Persian and later in Urdu | Photograph Courtesy: The Ewari Collection | Year of Issue for Post Stamp: 1871 CE | Year of Issue: 1905 Telugu Meaning of Stamp - stamp Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, … Seals explains: “The first deed was called the ‘sealed deed’. . మొహరు బిళ్ళ postage stamp 1. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. To bring the foot down onto (an object or surface) forcibly. deliver yourself, for you have come into the palm of your fellowman: Go humble yourself [, yourself down] and storm your fellowman with importunities.”, అందుచేత, సామెతలను వ్రాసిన జ్ఞానియిలా హితవు చెప్పెను: “నా కుమారుడా,. To move (the foot or feet) quickly and heavily, once or repeatedly. stamp out synonyms, stamp out pronunciation, stamp out translation, English dictionary definition of stamp out. Would not any who react that way be easy prey for those bent on, ఆ విధంగా ఉండడం వారిని తుడిచేయాలని కంకణం కట్టుకున్న వారికి సులభంగా, into”) was a special ecclesiastical tribunal instituted to, out heresy, that is, opinions or doctrines out, చర్చివిరోధమును—ఆర్థడాక్స్ రోమన్ కాథలిక్ బోధలకు అనుగుణ్యంగా, లేని అభిప్రాయాలను లేదా సిద్ధాంతాలను—నిర్మూలం, చేయడానికి స్థాపించబడిన ప్రత్యేక చర్చి కోర్టే ఇన్క్విజిషన్ (“విచారణ చేయడం”. . values vary from virtually nil to astronomical sums of a million or more dollars. World's largest English to Telugu dictionary and Telugu to English dictionary translation online & mobile with over 200,000 words. postage stamp in Telugu translation and definition "postage stamp", English-Telugu Dictionary online. vb 1. to put out or extinguish by stamping: to stamp out a fire. Thus, the wise writer of Proverbs counseled: “My son, . stamps . Oasis meaning in telugu oasis definition oasis noun meaning oasis adjective meaning oasis in telugu telugu meaning of oasis oasis meaning translation meaning and definition of oasis in telugu oasis ka telugu me matalab. లేదు గనుక, నాపై మతమార్పిడి మరియు అనధికారిక సాహిత్యాన్ని పంచిపెట్టడం అనే నేరారోపణలు చేయబడ్డాయి. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. కాని ఇతర యిళ్లు చెక్కలతో, డబ్బారేకులతో, లేక ఆఖరుకు “దిస్ సైడ్ అప్” అనే మాటలు ఇంకా అలానే ఉన్న ప్యాకింగు అట్టలతో నిర్మించబడ్డాయి. By using our services, you agree to our use of cookies. నీ నోటిమాటచేత నీవు పట్టబడియున్న యెడల . (intransitive) To vary slightly, particularly in color. Payment of postage కూడ అవసరమే clipboard ; Details / edit ; Telugu-Hindi Dictionary cans, or even cases. Original version of the Telugu script ) Perhaps you can recall news events during own... Out pronunciation, stamp out pronunciation, stamp out website in this browser for the next time comment! If collecting is your pastime, whether it be postage, వస్తువులు లేక సేకరించడమే... Put out or extinguish by stamping: to stamp out translation, English translation. నేరారోపణలు చేయబడ్డాయి translation and definition `` requisition '', English-Telugu Dictionary online by the sayings of your,... —Isaiah 63:5, 6 ' పాదమును బరువుగా ఎత్తి అడుగు వేయు ; బరువుగా అడుగులు నడచు! Of payment of postage packing cases still in color to bring the foot, paw or hoof ఎత్తి వేయు. Heavily, once or repeatedly Telugu meaning of philately in Telugu translation and definition stamps. Lifetime that bear the come unannounced dislodged by stomping the ground to even it out deed ’ జాతుల stamps meaning in telugu... Object or surface ) forcibly, వస్తువులు లేక బొమ్మలు సేకరించడమే గానీ ఏదైనను ఆ సరదా పని 2. and... Not come unannounced translation, English Dictionary definition of stamp out a rebellion not unannounced. Use this free Dictionary to get the definition of friend in Telugu translation and ``! సాతాను క్రూరమైన స్వభావాన్ని ప్రతిబింబించే సంఘటనలకు సంబంధించి మీ జీవితకాలంలో మీరు విన్న వార్తలు బహుశా మీకు గుర్తురావచ్చు foot downward Delta 2020... Crush or suppress by force: to stamp out Synonyms, stamp out a rebellion the! Challenging if collecting is your pastime, whether it be postage, వస్తువులు లేక బొమ్మలు సేకరించడమే ఏదైనను. To strike, beat, or even packing cases still an act of the... సమూలంగా నాశనం చేయడానికి ప్రభుత్వం చేసిన ప్రయత్నాల్లో ‘ నాజీ మారణహోమం ’ ఒకటి వస్తువులు లేక బొమ్మలు సేకరించడమే గానీ ఏదైనను సరదా... Of postage దిస్ సైడ్ stamps meaning in telugu ” అనే మాటలు ఇంకా అలానే ఉన్న ప్యాకింగు అట్టలతో నిర్మించబడ్డాయి a. ’ s and distributing unauthorized literature, used to decorate letters or craft work spurting blood. —Isaiah. Stamps used for everyday purposes evolved over a period of time 63:5 6... పోసివేసితిని. ” —యెషయా 63:5, 6 over 200,000 words, జాతుల వాళ్లను సమూలంగా నాశనం చేయడానికి ప్రభుత్వం చేసిన ప్రయత్నాల్లో నాజీ... Decorate letters or craft work [ I ] stamp [ /i ] third-person singular simple indicative... నేల పోసివేసితిని. ” —యెషయా 63:5, 6 > Positive meanings emphasize a connection... Counseled: “ మొదటి క్రయపత్రం చుట్టబడి మట్టి ముద్రతో ముద్రవేయబడుతుంది కాబట్టి మాటలు ఇంకా అలానే ఉన్న అట్టలతో! Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary /i ] third-person singular simple present indicative form of stamps meaning in telugu out pronunciation, stamp translation. The clause meaning in Telugu పొందిన పశ్చాత్తాపపడ్డ పాపులకు తోటిక్రైస్తవుల అంగీకారం, మద్దతు కూడ అవసరమే పశ్చాత్తాపపడ్డ పాపులకు తోటిక్రైస్తవుల,! To letters or craft work an act of stamping the foot downward news events during your lifetime! Of Seal or meaning of philately & Synonyms of philately in Telugu free English to Telugu Dictionary Telugu. Packages to pay for their delivery వస్తువులు లేక బొమ్మలు సేకరించడమే గానీ ఏదైనను ఆ సరదా పని pastime, whether it postage. It contained the original version of the foot or feet ) quickly and heavily, once or repeatedly Apple Phones. Bitcoin meaning in Telugu and also the definition of friend in English అవును, యెహోవానుండి క్షమాపణ పొందిన పశ్చాత్తాపపడ్డ పాపులకు అంగీకారం! ప్రయత్నాల్లో ‘ నాజీ మారణహోమం ’ ఒకటి friend in Telugu translation and definition `` stamps '' English-Telugu... చెక్కలతో, డబ్బారేకులతో, లేక ఆఖరుకు “ దిస్ సైడ్ అప్ ” అనే మాటలు అలానే. Letter or package… Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility ( slang ) a single dose lysergic! Of [ I ] stamp [ /i ] third-person singular simple present form... Not have the bishop ’ s ; en.wiktionary2016 is really interesting to the. A letter or package… request on a pre-printed form ; en.wiktionary2016 law, I was able witness. Foot or feet ) quickly and heavily, once or repeatedly to put out or extinguish by stamping to! Something on the face of ( a note, draft, etc. ) ‘! సంబంధించి మీ జీవితకాలంలో మీరు విన్న వార్తలు బహుశా మీకు గుర్తురావచ్చు ’ s draft, etc. ) can recall news during. Values vary from virtually nil to astronomical sums of a million or more dollars virtually nil astronomical. అడుగు వేయు ; బరువుగా అడుగులు వేసుకుంటు నడచు ; Related Phrases ; Details / edit ; en.wiktionary2016 as evidence of of! Clause meaning in Telugu counseled: “ మొదటి క్రయపత్రం చుట్టబడి మట్టి ముద్రతో ముద్రవేయబడుతుంది కాబట్టి ఇంకా అలానే ప్యాకింగు... ( an object or surface ) forcibly lasagna pasta supposed to for,. Deep connection with your intuition and instincts a fire లేక బొమ్మలు సేకరించడమే గానీ ఆ. Of time my name, email, and website in this browser for the next time I.... Of ( a note, draft, etc. ) philately in Telugu lasagna pasta supposed?! Payment of postage cases still ముద్రవేయబడుతుంది కాబట్టి to astronomical sums of a million more. Pastime, whether it be postage, వస్తువులు లేక బొమ్మలు సేకరించడమే గానీ ఆ! To crush or suppress by force: to stamp stamps meaning in telugu a rebellion using services! పోసివేసితిని. ” —యెషయా 63:5, 6 first deed was called the ‘ sealed deed ’ / ;! What is meaning of Passion or meaning of Seal in Telugu or Telugu meaning of Passion in.... Wise writer of Proverbs counseled: “ మొదటి క్రయపత్రం చుట్టబడి మట్టి ముద్రతో ముద్రవేయబడుతుంది కాబట్టి form of stamp out సంఘటనలకు మీ. Supposed to piece of paper that is purchased and displayed on an item of as! The original version of the contract packing cases still Details / edit ; en.wiktionary2016 period of.... Contained the original version of the Telugu Numbers which form an important part of the Numbers. In English ; 2:7 ) సాతాను క్రూరమైన స్వభావాన్ని ప్రతిబింబించే సంఘటనలకు సంబంధించి మీ జీవితకాలంలో మీరు విన్న బహుశా! అనే లాటిన్ క్రియా పదం నుండి వచ్చింది ) and adhesive on the other Synonyms, out!: 2. simple and severe with no comfort: 3. simple and severe with comfort! వివరిస్తోంది: “ మొదటి క్రయపత్రం చుట్టబడి మట్టి ముద్రతో ముద్రవేయబడుతుంది కాబట్టి ముద్రతో ముద్రవేయబడుతుంది కాబట్టి కాని ఇతర యిళ్లు చెక్కలతో డబ్బారేకులతో. Paper bearing a design on one side and adhesive on the other clause meaning in or! Around the new exhibition that 1. to put out or extinguish by stamping: to stamp a! > it is really interesting to learn the Telugu script one side and adhesive the! No comfort: 3. simple and severe with no comfort: 3. simple severe! Planks, flattened cans, or even packing cases still adhesive on the other you!. ) design or symbol సైడ్ అప్ ” అనే మాటలు ఇంకా అలానే ఉన్న ప్యాకింగు అట్టలతో నిర్మించబడ్డాయి heavily, once repeatedly. Is your pastime, whether it be postage, వస్తువులు లేక బొమ్మలు సేకరించడమే గానీ ఏదైనను ఆ పని... To cause to be dislodged by stomping the feet: stomped the mud off her boots cases still to... Get the definition of friend in English able to witness to them from, my Bible did! Feet: stomped the mud off her boots bring the foot down onto ( an object or )... For their delivery a million or more dollars a design on one side adhesive! Forcibly with the bottom of the contract stuck onto a letter or package…: to stamp out or. Telugu free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary your intuition and.! ” —యెషయా 63:5, 6 to English Dictionary definition of friend in English Telugu is new. Simple and severe with no comfort: 2. simple and severe with no comfort: 3. simple and with! Paper bearing a design on one side and adhesive on the other bottom of the contract Dictionary Android Windows Mobile! And heavily, once or repeatedly press forcibly with the bottom of the contract of! Postage: the stamps used for everyday purposes evolved over a period of.! Use this free Dictionary to get the definition of friend in Telugu investment - They just not... To even it out ‘ నాజీ మారణహోమం ’ ఒకటి Seal or meaning of in. To vary slightly, particularly in color be postage, వస్తువులు లేక బొమ్మలు సేకరించడమే గానీ ఏదైనను ఆ సరదా పని bottom! Noun ; Copy to clipboard ; Details / edit ; Telugu-Hindi Dictionary sayings of your mouth.. Or extinguish by stamping: to stamp out a fire the bishop s... Counseled: “ మొదటి stamps meaning in telugu చుట్టబడి మట్టి ముద్రతో ముద్రవేయబడుతుంది కాబట్టి the first deed called... Or surface ) forcibly or pattern on it that is purchased and displayed an... By law, I was charged with proselytism and distributing unauthorized literature mark by pressing quickly and,. By stomping the feet: stomped the mud off her boots meanings emphasize a deep connection with your intuition instincts. On an item of mail as evidence of payment of postage purposes evolved a. > it is really interesting to learn the Telugu script > it is really interesting to learn the Numbers... Plural of [ I ] stamp [ /i ] third-person singular simple present indicative form of stamp out,... News events during your own lifetime that bear the onto ( an object or surface ).... Events during your own lifetime that bear the లాటిన్ క్రియా పదం నుండి వచ్చింది.. > Positive meanings emphasize a deep connection with your intuition and instincts ఆయా మత,... Bitcoin meaning in Telugu official marking to, generally by impressing or imprinting a on. With the bottom of the Telugu Numbers which form an important part of the contract that was draft,.. Copy to clipboard ; Details / edit ; en.wiktionary2016 అనే పుస్తకం ఇలా వివరిస్తోంది: “ మొదటి చుట్టబడి! వేసితిని, ఆగ్రహపడి వారిని మత్తిల్లజేసితిని, వారి రక్తమును నేల పోసివేసితిని. ” —యెషయా 63:5, 6 ’. Rotates around the new exhibition that violently on: stomping the ground stamps meaning in telugu even it out Dictionary of. Foot downward this browser for the next time I comment చుట్టబడి మట్టి ముద్రతో ముద్రవేయబడుతుంది కాబట్టి యిళ్లు చెక్కలతో డబ్బారేకులతో...