sapagka't sa pagsasalita ng ganitong salita ay parang may sala ang hari, dangang hindi ipinabalik ng hari ang kaniyang sariling itinapon. At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka. kaya't mangyayari, na anomang bagay ang iyong marinig sa sangbahayan ng hari, iyong sasaysayin kay Sadoc at kay Abiathar na mga saserdote. At pagkatapos ang Dios ay nadalanginan dahil sa lupain. 7:13 Kaniyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, at aking itatatag ang luklukan ng kaniyang kaharian magpakailan man. 5:20 At naparoon si David sa Baal-perasim at sila'y sinaktan doon ni David; at kaniyang sinabi, Pinanambulat ng Panginoon ang aking mga kaaway sa harap ko, na gaya ng pilansik ng tubig. 7:16 At ang iyong sangbahayan at ang iyong kaharian ay matitiwasay magpakailan man sa harap mo: ang iyong luklukan ay matatatag magpakailan man. 11:3 At nagsugo si David, at nagpasiyasat tungkol sa babae. 23:17 At kaniyang sinabi, Malayo sa akin, Oh Panginoon, na aking gawin ito: iinumin ko ba ang dugo ng mga lalake na nagsiparoon na ipinain ang kanilang buhay? 20:9 At sinabi ni Joab kay Amasa, Mabuti ba sa iyo, kapatid ko? 5:7 Gayon ma'y sinakop ni David ang katibayan sa Sion; na siyang bayan ni David. 18:28 At tumawag si Ahimaas at nagsabi sa hari, Lahat ay mabuti. 16:23 At ang payo ni Achitophel, na kaniyang ipinapayo sa mga araw na yaon, ay gaya ng kung ang isang lalake ay nagsisiyasat sa salita ng Dios: gayong lahat ang payo ni Achitophel kay David at gayon din kay Absalom. 20:13 Nang siya'y alisin sa lansangan, ay nagpatuloy ang buong bayan na nagsisunod kay Joab, upang habulin si Seba na anak ni Bichri. Bukod sa rito ay isinaysay ng Panginoon na igagawa ka ng Panginoon ng isang bahay. At siya'y naparoon sa kaniya, at nagsabi sa kaniya, May dalawang lalake sa isang bayan; ang isa ay mayaman at ang isa ay mahirap. ngayo'y muniin mo, at dilidilihin mo kung anong kasagutan ang aking ibabalik doon sa nagsugo sa akin. 22:41 Iyo ring pinatalikod sa akin ang aking mga kaaway, Upang aking mangaihiwalay ang nangagtatanim sa akin. hanggang kailan mo nga pababalikin ang bayan na mula sa pagsunod sa kanilang mga kapatid? 21:12 At yumaon at kinuha ni David ang mga buto ni Saul at ang mga buto ni Jonathan na kaniyang anak sa mga lalake ng Jabes-galaad, na siyang nagsipagnakaw ng mga yaon sa daan ng Beth-san, na doon sila ibinitin ng mga Filisteo nang araw na patayin ng mga Filisteo si Saul sa Gilboa: 21:13 At kaniyang iniahon mula roon ang mga buto ni Saul at ang mga buto ni Jonathan na kaniyang anak; at kanilang pinisan ang mga buto ng mga ibinitin. 12:21 Nang magkagayo'y sinabi ng kaniyang mga lingkod sa kaniya, Anong bagay ito na iyong ginawa? 13:30 At nangyari, samantalang sila'y nasa daan, na ang balita ay dumating kay David, na sinasabi, Pinatay ni Absalom ang lahat ng mga anak ng hari, at walang nalabi isa man sa kanila. Napapansin mo rin bang mas madaling magalit sa kasalanan ng iba kaysa sa sarili mong kasalanan? 9:2 At may isang lingkod sa sangbahayan ni Saul na nagngangalang Siba, at kanilang tinawag siya sa harap ni David; at sinabi ng hari sa kaniya, Ikaw ba'y si Siba? sapagka't iyong kilala ang iyong lingkod, Oh Panginoong Dios. Mano nawa'y ako ang namatay na kahalili mo, Oh Absalom, anak ko, anak ko! 19:1 At nasaysay kay Joab; narito, ang hari ay tumatangis at namamanglaw dahil kay Absalom. 13:11 At nang ilapit niya sa kaniya upang kanin, kaniyang tinangnan siya, at sinabi niya sa kaniya, Halika, sumiping ka sa akin, kapatid ko. At sila'y pinatay sa mga kaarawan ng pagaani, sa mga unang araw, sa pasimula ng pagaani ng sebada. At kaniyang sinabi, Sa Hebron. 10:7 At nang mabalitaan ni David, kaniyang sinugo si Joab at ang buong hukbo ng makapangyarihang mga lalake. 21:19 At nagkaroon uli ng pakikidigma sa mga Filisteo sa Gob; at pinatay ni Elhanan na anak ni Jaare-oregim, na Bethlehemita, si Goliath na Getheo, na ang puluhan ng kaniyang sibat ay gaya ng panghabi ng manghahabi. 14:30 Kaya't kaniyang sinabi sa kaniyang mga alipin: Tingnan ninyo, ang bukid ni Joab ay malapit sa akin, at siya'y may sebada roon; yumaon kayo, at silaban ninyo. 3:35 At ang buong bayan ay naparoon upang pakanin ng tinapay si David samantalang araw pa; nguni't sumumpa si David, na sinasabi, Hatulan ng Dios ako, at lalo na, kung ako'y tumikim ng tinapay o ng anomang bagay hanggang sa ang araw ay lumubog. 2 Sa panahong nakaraan nang si Saul ay hari sa amin, ikaw ang naglalabas at nagpapasok sa Israel: at sinabi ng Panginoon sa iyo: Ikaw ay … 15:16 At lumabas ang hari at ang buong sangbahayan niya na sumunod sa kaniya. At silang lahat ay lumabas, bawa't isa mula sa harap niya. 23:22 Ang mga bagay na ito ay ginawa ni Benaias, na anak ni Joiada, at nagkapangalan sa tatlong malalakas na lalake. 6:7 At ang galit ng Panginoon ay nagalab laban kay Uzza; at sinaktan siya ng Dios doon dahil sa kaniyang kamalian; at doo'y namatay siya sa siping ng kaban ng Dios. saka mo sasabihin, Ang iyong lingkod na si Uria na Hetheo ay namatay rin. 11:23 At sinabi ng sugo kay David, Ang mga lalake ay nanganaig laban sa amin, at nilabas kami sa parang, at aming pinaurong sila hanggang sa pasukan ng pintuang-bayan. 18:17 At kanilang kinuha si Absalom at inihagis nila siya sa malaking hukay sa gubat, at tinabunan siya ng isang malaking bunton ng bato: at ang buong Israel ay tumakas bawa't isa sa kaniyang tolda. 13:20 At sinabi ni Absalom na kaniyang kapatid sa kaniya, Napasa iyo ba si Amnon na iyong kapatid? 22:30 Sapagka't sa pamamagitan mo ay aking tatakbuhin ang pulutong: Sa pamamagitan ng aking Dios ay aking luluksuhin ang kuta. 5:9 At tumahan si David sa katibayan at tinawag na bayan ni David. 16:1 At nang si David ay makaraan sa dako pa noon ng kaunti ng taluktok ng bundok, narito, si Siba na lingkod ni Mephiboseth ay sumalubong sa kaniya, na may handang isang tuwang na asno, at sa ibabaw ng mga yaon ay dalawang daang tinapay, at isang daang kumpol na pasas, at isang daang bunga sa taginit, at isang sisidlang balat ng alak. At sinabi ni Arauna sa hari, Tanggapin ka nawa ng Panginoon mong Dios. 13:27 Nguni't pinilit siya ni Absalom, na anopa't kaniyang pinasama sa kaniya si Amnon at ang lahat ng mga anak ng hari. at nabigyan sana kita ng sangpung putol na pilak, at isang pamigkis. 6:6 At nang sila'y magsidating sa giikan ni Nachon, iniunat ni Uzza ang kaniyang kamay sa kaban ng Dios, at hinawakan; sapagka't ang mga baka ay nangatisod. 7:22 Kaya't ikaw ay dakila, Oh Panginoong Dios: sapagka't walang gaya mo, o may ibang Dios pa bukod sa iyo, ayon sa lahat na aming naririnig ng aming mga pakinig. 2 Samuel 3 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 12:31 At kaniyang inilabas ang bayan na nandoon, at inilagay sa ilalim ng mga lagari, at ng mga suyod na bakal, at ng mga palakol na bakal, at mga pinaraan sa mga lutuan ng laryo: at gayon ang ginawa niya sa lahat ng mga bayan ng mga anak ni Ammon. 6:23 At si Michal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa araw ng kaniyang kamatayan. 22:8 Nang magkagayo'y umuga ang lupa at nayanig. 23:21 At siya'y pumatay ng isang taga Egipto na malakas na lalake: at ang taga Egipto ay may sibat sa kaniyang kamay; nguni't siya'y nilusong niyang may tungkod, at inagaw niya ang sibat sa kamay ng taga Egipto, at pinatay niya siya ng kaniyang sariling sibat. 12:5 At ang galit ni David ay nagalab na mainam laban sa lalake; at kaniyang sinabi kay Nathan, Buhay ang Panginoon, ang lalake na gumawa nito ay karapatdapat na mamatay: 12:6 At isinauli ang kordero na may dagdag na apat, sapagka't kaniyang ginawa ang bagay na ito, at sapagka't siya'y hindi naawa. 1:4 At sinabi ni David sa kaniya, Ano ang nangyari? 11:15 At kaniyang isinulat sa sulat, na sinasabi, Ilagay mo si Uria sa pinakaunahan ng mahigpit na pagbabaka, at kayo'y magsiurong mula sa kaniya, upang siya'y masaktan, at mamatay. Läs 2 Samuel 1 i 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' översättningen 2 Samuel 1 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905))- Svenskt användargränssnitt English 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español At yumaon si David at iniahon ang kaban ng Dios mula sa bahay ni Obed-edom, hanggang sa bayan ni David, na may kagalakan. 19:40 Sa gayo'y tumawid sa Gilgal ang hari, at si Chimham ay tumawid na kasama niya: at itinawid ng buong bayan ng Juda ang hari, at ng kalahati rin naman ng bayan ng Israel. 15:25 At sinabi ng hari kay Sadoc, Ibalik mo ang kaban ng Dios sa bayan: kung ako'y makakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon, kaniyang ibabalik ako at ipakikita sa akin ang kaban at gayon din ang kaniyang tahanan. 1 At sinugo ng Panginoon si Nathan kay David. 24:16 At nang iunat ng anghel ang kaniyang kamay sa dakong Jerusalem upang gibain ay nagsisi ang Panginoon sa kasamaan, at sinabi sa anghel na lumipol ng bayan, Siya na; ngayo'y itigil mo ang iyong kamay. Nang magkagayo'y nagsitindig ang lahat ng mga anak ng hari, at sumakay bawa't lalake sa kaniyang mula, at tumakas. 22:24 Ako rin nama'y sakdal sa harap niya, At iningatan ko ang aking sarili mula sa kasamaan. 2:12 At si Abner na anak ni Ner, at ang mga lingkod ni Is-boseth na anak ni Saul, ay nangapasa Gabaon mula sa Mahanaim. 12:14 Gayon ma'y sapagka't sa gawang ito'y iyong binigyan ng malaking pagkakataon ang mga kaaway ng Panginoon upang magsipanungayaw, ang bata naman na ipinanganak sa iyo ay walang pagsalang mamamatay. 11:5 At ang babae ay naglihi; at siya'y nagsugo at nasaysay kay David, at nagsabi: Ako'y buntis. At sinabi ng hari, Kung siya'y nagiisa, may balita sa kaniyang bibig. 25:22. niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baale-Juda upang kunin ang Kaban ng Tipan na kumakatawan sa kaluwalhatian ni Yahweh, ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat, na nakaluklok sa ibabaw ng mga kerubin. 7:8 Ngayon nga'y ganito ang iyong sasabihin sa aking lingkod na kay David, Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo: Kinuha kita mula sa kulungan ng tupa, sa pagsunod sa tupa, upang ikaw ay maging pangulo sa aking bayan, sa Israel: 7:9 At ako'y suma iyo saan ka man naparoon, at aking inihiwalay ang lahat ng iyong mga kaaway sa harap mo; at gagawin kitang isang dakilang pangalan, gaya ng pangalan ng mga dakila na nasa lupa. 21:4 At sinabi ng mga Gabaonita sa kaniya, Hindi kabagayan ng pilak o ginto sa amin at kay Saul, o sa kaniyang sangbahayan; kahit sa amin ang pumatay ng sinomang tao sa Israel. 10:8 At ang mga anak ni Ammon ay nagsilabas at nagsihanay ng pakikipagbaka sa pasukan sa pintuang-bayan: at ang mga taga Siria sa Soba, at sa Rehob, at ang mga lalaking taga Tob at mga taga Maaca, ay nangabubukod sa parang. 22:28 At ang nagdadalamhating bayan ay iyong ililigtas: Nguni't ang iyong mga mata ay nasa mga mapagmataas, upang iyong papagpakumbabain. 9:11 Nang magkagayo'y sinabi ni Siba sa hari, Ayon sa lahat na iniutos ng aking panginoon na hari sa kaniyang lingkod, ay gayon gagawin ng iyong lingkod. 18:4 At sinabi ng hari sa kanila, Kung ano ang inaakala ninyong mabuti ay aking gagawin. 18:31 At, narito, ang Cusita ay dumating; at sinabi ng Cusita, Balita sa aking panginoon na hari: sapagka't iginanti ka ng Panginoon sa araw na ito doon sa lahat na nagsibangon laban sa iyo. At siya'y naglabas ng samsam sa bayan na totoong marami. At sinabi ni David, Upang bilhin ang giikan sa iyo, na mapagtayuan ng isang dambana sa Panginoon, upang ang salot ay magtigil sa bayan. “Sa Hebron,” sagot ni Yahweh. 6:16 At nagkagayon, sa pagpapasok ng kaban ng Panginoon sa bayan ni David, na si Michal na anak ni Saul ay tumitingin sa dungawan, at nakita na ang haring si David ay naglulukso at nagsasayaw sa harap ng Panginoon; at kaniyang niwalan ng kabuluhan siya sa kaniyang puso. At kaniyang hinipan ang pakakak at sila'y nangalat mula sa bayan, bawa't tao ay sa kaniyang tolda. Ngayon nga'y bakit hindi kayo nagsasalita ng isang salita sa pagbabalik sa hari? At siya'y sumagot: Ako nga. 15:21 At sumagot si Ittai sa hari, at nagsabi, Buhay ang Panginoon, at buhay ang aking panginoon na hari, tunay na kung saan dumoon ang aking panginoon na hari, maging sa kamatayan o sa kabuhayan ay doroon naman ang iyong lingkod. 11:26 At nang marinig ng asawa ni Uria na si Uria na kaniyang asawa ay namatay, kaniyang tinangisan ang kaniyang asawa. 5:17 At nang mabalitaan ng mga Filisteo na kanilang inihalal si David na hari sa Israel, ang lahat ng Filisteo ay nagsiahon upang usigin si David; at nabalitaan ni David, at lumusong sa katibayan. 3:12 At si Abner ay nagsugo ng mga sugo kay David, sa ganang kaniya, na sinasabi naman, Makipagtipan ka sa akin, at, narito, ang aking kamay ay sasa iyo, upang dalhin sa iyo ang buong Israel. 11:25 Nang magkagayo'y sinabi ni David sa sugo, Ganito ang iyong sasabihin kay Joab: Huwag mong masamain ang bagay na ito, sapagka't nilalamon ng tabak maging ito gaya ng iba: iyong palakasin pa ang iyong pagbabaka laban sa bayan, at iwasak: at iyong palakasin ang loob niya. At kaniyang sinabi, Sa Hebron. 2 Samuel 24:2. 阅读2 Samuel第1章, 翻译:'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' 2 Samuel第1章(Tagalog: Ang Dating Biblia (1905))- 中文用户界面 English čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska 10:9 Nang makita nga ni Joab na ang pagbabaka ay nauumang laban sa kaniyang harapan at likuran, siya'y pumili ng lahat na mga hirang na lalake sa Israel, at ipinaghahanay niya laban sa mga taga Siria: 10:10 At ang nalabi sa bayan ay kaniyang ibinigay sa kamay ni Abisai na kaniyang kapatid, at kaniyang ipinaghahanay laban sa mga anak ni Ammon. 1:14 At sinabi ni David sa kaniya, Bakit hindi ka natakot na iunat mo ang iyong kamay na patayin ang pinahiran ng langis ng Panginoon? 22:38 Aking hinabol ang aking mga kaaway at akin silang pinapagpapatay; Ni hindi ako bumalik uli hanggang sa sila'y nalipol. At ang mga taga Siria ay nagsihanay laban kay David, at nagsilaban sa kaniya. Newer Post Older Post Home. 8:13 At nabantog si David nang siya'y bumalik na mula sa pagsakit sa mga taga Siria sa Libis na Alat, sa makatuwid baga'y sa labing walong libong lalake. 5:13 At kumuha pa si David ng mga babae at mga asawa sa Jerusalem, panggagaling niya sa Hebron: at may mga ipinanganak pa na lalake at babae kay David. 15:22 At sinabi ni David kay Ittai, Ikaw ay yumaon at magpauna. 10:14 At nang makita ng mga anak ni Ammon na ang mga taga Siria ay nagsitakas, sila naman ay nagsitakas sa harap ni Abisai, at nagsipasok sa bayan. 22:47 Ang Panginoon ay buhay; at purihin nawa ang aking malaking bato; At itanghal nawa ang Dios na malaking bato ng aking kaligtasan. 19:31 At si Barzillai na Galaadita ay lumusong mula sa Rogelim; at siya'y tumawid sa Jordan na kasama ng hari, upang ihatid niya siya sa dako roon ng Jordan. 7:23 At anong bansa sa lupa ang gaya ng iyong bayan, gaya ng Israel, na tinubos ng Dios sa kaniyang sarili na pinakabayan, at upang gawin niya sa kaniyang isang pangalan, at upang igawa kayo ng mga dakilang bagay, at ng mga kakilakilabot na mga bagay ang iyong lupain, sa harap ng iyong bayan na iyong tinubos para sa iyo mula sa Egipto, mula sa mga bansa at sa kanilang mga dios? Lumakas nang lumakas ang pangkat ni David samantalang patuloy namang humina ang angkan ni Saul. 23:12 Nguni't siya'y tumayo sa gitna ng putol na yaon, at ipinagsanggalang niya, at pinatay ang mga Filisteo: at ang Panginoo'y gumawa ng dakilang pagtatagumpay. 13:38 Sa gayo'y tumakas si Absalom at naparoon sa Gessur, at dumoong tatlong taon. 10:1 At nangyari pagkatapos nito, na ang hari ng mga anak ni Ammon ay namatay, at si Hanun na kaniyang anak ay naghari na kahalili niya. 23:30 Si Benaia na Pirathonita, si Hiddai sa mga batis ng Gaas. 15:2 At bumangong maaga si Absalom, at tumayo sa tabi ng daan sa pintuang-bayan; at nangyari, na pagka ang sinomang tao ay mayroong usap na ilalapit sa hari upang hatulan, na tinatawag nga ni Absalom, at sinabi, Taga saang bayan ka? 21:5 At kanilang sinabi sa hari, Ang lalake na pumupugnaw sa amin, at yaong nagbabanta laban sa amin, na kami ay malipol sa pagtahan sa alinman sa mga hangganan ng Israel. At sinabi ng babae, Magsalita nga ang aking panginoon na hari. 18:19 Nang magkagayo'y sinabi ni Ahimaas na anak ni Sadoc, Patakbuhin mo ako ngayon, at magdala ng balita sa hari, kung paanong iginanti siya ng Panginoon sa kaniyang kaaway. 15:10 Nguni't si Absalom ay nagsugo ng mga tiktik sa lahat ng mga lipi ng Israel, na sinasabi, Pagkarinig ninyo ng tunog ng pakakak, inyo ngang sasabihin, Si Absalom ay hari sa Hebron. Ang Mensahe ni Natan Para kay David. 11:16 At nangyari, nang bantayan ni Joab ang bayan, na kaniyang inilagay si Uria sa dakong kaniyang nalalaman na kinaroroonan ng mga matapang na lalake. 10:13 Sa gayo'y nagsilapit si Joab at ang bayan na kasama niya sa pakikipagbaka laban sa mga taga Siria: at sila'y nagsitakas sa harap niya. 2:15 Nang magkagayo'y bumangon sila at tumawid ayon sa bilang; labing dalawa sa Benjamin, at sa ganang kay Is-boseth na anak ni Saul, at labing dalawa sa mga lingkod ni David. 4:4 Si Jonathan nga na anak ni Saul, ay may isang anak na pilay sa kaniyang mga paa. 9:1 At sinabi ni David, May nalalabi pa ba sa sangbahayan ni Saul, upang aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan? menu. 18:9 At nakasagupa ni Absalom ang mga lingkod ni David. Maaari mong i-download ang buong libro sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'ZIP' sa dulo ng pahinang ito. 15:7 At nangyari, sa katapusan ng apat na pung taon, na sinasabi ni Absalom sa hari, Isinasamo ko sa iyo na payaunin mo ako at ako'y tumupad ng aking panata na aking ipinanata sa Panginoon, sa Hebron. 12:27 At nagsugo si Joab ng mga sugo kay David, at nagsabi, Ako'y nakipaglaban sa Rabba, oo, aking sinakop ang bayan ng mga bukal ng tubig. 19:4 At tinakpan ng hari ang kaniyang mukha, at ang hari ay sumigaw ng malakas. 17:27 At nangyari, ng si David ay dumating sa Mahanaim, na si Sobi na anak ni Naas na taga Rabba sa mga anak ni Ammon, at si Machir na anak ni Ammiel na taga Lodebar, at si Barzillai na Galaadita na taga Rogelim. At kinuha ni Thamar ang mga munting tinapay na kaniyang ginawa, at mga dinala sa silid kay Amnon na kaniyang kapatid. Proudly created with wix.com, Ang 2 Samuel ang pagpapatuloy ng kwento ng 1 Samuel at noon, ang dalawang ito ay iisang aklat lang. 7:27 Sapagka't ikaw, Oh Panginoon ng mga hukbo, ang Dios ng Israel ay napakita ka sa iyong lingkod na iyong sinasabi, Aking ipagtatayo ka ng isang bahay; kaya't nasumpungan ng iyong lingkod sa kaniyang puso na idalangin ang panalanging ito sa iyo. 19:26 At siya'y sumagot, Panginoon ko, Oh hari, dinaya ako ng aking lingkod: sapagka't sinabi ng iyong lingkod, Ako'y maghahanda ng isang asno, upang aking masakyan, at yumaong kasama ng hari; sapagka't ang iyong lingkod ay pilay. 3:28 At pagkatapos nang mabalitaan ni David, ay kaniyang sinabi, Ako at ang aking kaharian ay walang sala sa harap ng Panginoon magpakailan man sa dugo ni Abner na anak ni Ner: 3:29 Bumagsak sa ulo ni Joab, at sa buong sangbahayan ng kaniyang ama; at huwag na di magkaroon sa sangbahayan ni Joab ng isang inaagasan, o ng isang may ketong, o ng umaagapay sa isang tungkod, o nabubuwal sa pamamagitan ng tabak, o ng kinukulang ng tinapay. 15:24 At, narito, pati si Sadoc at ang lahat na Levita na kasama niya, na may dala ng kaban ng tipan ng Dios; at kanilang inilapag ang kaban ng Dios, at sumampa si Abiathar, hanggang sa ang buong bayan ay nakalabas sa bayan. Show all posts. 15:32 At nangyari na nang si David ay dumating sa taluktok ng bundok, na doon sinasamba ang Dios, narito, si Husai na Arachita ay sumalubong sa kaniya, na ang kaniyang suot ay hapak, at may lupa sa kaniyang ulo: 15:33 At sinabi ni David sa kaniya, Kung ikaw ay magpatuloy na kasama ko ay magiging isang pasan ka nga sa akin. At sinabi ni Nathan kay David, Inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan; hindi ka mamamatay. Susundan natin ang pag-angat ni David sa trono una sa Judah at pagkatapos sa buong Israel. At ang haring si David ay sumunod sa kabaong. 4:1 At nang mabalitaan ni Is-boseth, na anak ni Saul, na si Abner ay patay na sa Hebron, ang kaniyang mga kamay ay nanghina, at ang lahat na taga Israel ay nabagabag. 24:12 Ikaw ay yumaon at salitain mo kay David, Ganito ang sabi ng Panginoon, Pinagpapalagayan kita ng tatlong bagay; pumili ka ng isa sa mga yaon upang aking magawa sa iyo. 18:14 Nang magkagayo'y sinabi ni Joab, Hindi ako makatitigil ng ganito sa iyo. Asawa ni David? 1:7 At nang siya'y lumingon, kaniyang nakita ako, at tinawag niya ako, at ako'y sumagot: Narito ako. 20:14 At siya ay naparoon sa lahat ng mga lipi ng Israel, sa Abel, at sa Beth-maacha, at ang lahat na Berita: at sila'y nangagpisan at nagsiyaon namang kasunod niya. Tuwing makakakita tayo ng kabutihan kay David, alam natin na siya ay puspos ng Espiritu ng Diyos at nakasisilip tayo sa biyaya na binibigay ng Diyos sa Kanyang mga tao. Sa tulong ni Yahweh, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. 10:18 At ang mga taga Siria ay nagsitakas sa harap ng Israel; at pumatay si David sa mga taga Siria ng mga tao ng pitong daang karo, at apat na pung libo na nangangabayo, at sinaktan si Sobach na kapitan sa kanilang hukbo, na anopa't namatay roon. Makikita natin na kahit ang haring pinili ng Diyos ay nangangailangan rin ng, @2017 by PURE Church. Nguni't ayaw ni Asael na humiwalay sa pagsunod sa kaniya. Bagaman hindi niya pinatubo. At iniyakan siyang muli ng buong bayan. At sinabi ni Amnon sa kaniya, Aking sinisinta si Thamar na kapatid ng aking kapatid na si Absalom. 13:9 At kinuha niya ang kawali, at mga ibinuhos sa harap niya; nguni't kaniyang tinanggihang kanin. At kanilang isinaysay sa buong bayan, na sinasabi, Narito ang hari ay nakaupo sa pintuang-bayan: at ang buong bayan ay naparoon sa harap ng hari. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible At ang mga salita ng mga lalake ng Juda ay lalong mababagsik kay sa mga salita ng mga lalake ng Israel. 13:26 Nang magkagayo'y sinabi ni Absalom, Kung hindi isinasamo ko sa iyo, pasamahin mo sa amin ang aking kapatid na si Amnon. 6:1 At pinisan uli ni David ang lahat na piling lalake sa Israel, na tatlong pung libo. 10:3 Nguni't sinabi ng mga prinsipe ng mga anak ni Ammon kay Hanun na kanilang panginoon, Inakala mo bang pinararangalan ni David ang iyong ama, kaya't siya'y nagsugo ng mga tagaaliw sa iyo? Nguni't si David ay naghintay sa Jerusalem. 17:19 At ang babae ay kumuha ng isang panakip at inilatag sa bunganga ng balon, at nilagyan ng mga trigo na giniik; at walang bagay na naalaman. 20:17 At siya'y lumapit sa kaniya, at sinabi ng babae, Ikaw ba'y si Joab? 9:12 At si Mephiboseth ay may isang anak na binata, na ang pangalan ay Micha. 19:29 At sinabi ng hari sa kaniya, Bakit nagsasalita ka pa ng iyong mga bagay? bayaan ninyo siya at manumpa siya: sapagka't iniutos ng Panginoon sa kaniya. 2:5 At nagsugo ng mga sugo si David sa mga lalake sa Jabes-galaad, at sinabi sa kanila, Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, na kayo'y nagpakita ng kagandahang loob na ito sa inyong panginoon, sa makatuwid baga'y kay Saul, at inyong inilibing siya. 23:39 Si Uria na Hetheo: silang lahat ay tatlong pu't pito. 19:36 Ang iyong lingkod ay yayaon na lamang ng kaunti sa dako roon ng Jordan na kasama ng hari: at bakit gagantihin ng hari ako ng ganyang ganting pala? 7:20 At ano pa ang masasabi ni David sa iyo? 12. At sinabi ni Siba sa hari, Narito, siya'y tumatahan sa Jerusalem; sapagka't kaniyang sinabi, Ngayo'y ibabalik sa akin ang sangbahayan ng Israel, ang kaharian ng aking ama. 6:15 Sa gayo'y iniahon ni David at ng buong sangbahayan ng Israel ang kaban ng Panginoon, na may hiyawan, at may tunog ng pakakak. 2:31 Nguni't sinaktan ng mga lingkod ni David ang Benjamin, at ang mga lalake ni Abner, na anopa't nangamatay ay tatlong daan at anim na pung lalake. 2:1 At nangyari, pagkatapos nito, na nagusisa si David sa Panginoon, na nagsasabi, Aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Juda? Anu-anong mga kasalanan ang nagawa ni David sa kwentong ito? 22:46 Ang mga taga ibang lupa ay manganglulupaypay, At magsisilabas na nanganginginig sa kanilang mga kublihan. 12:13 At sinabi ni David kay Nathan, Ako'y nagkasala laban sa Panginoon. 24:17 At nagsalita si David sa Panginoon, nang kaniyang makita ang anghel na sumakit sa bayan, at nagsabi, Narito, ako'y nagkasala, at ako'y gumawa ng kalikuan; nguni't ang mga tupang ito, ano ang ginawa? 15:4 Sinabi ni Absalom bukod dito: Oh maging hukom sana ako sa lupain, upang ang bawa't tao na may anomang usap, o anomang bagay, ay pumarito sa akin at siya'y aking magawan ng katuwiran! 2 Maraming kawan at bakahan ang mayaman, 3 samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaing tupa. 10:16 At nagsugo si Hadadezer at dinala ang mga taga Siria na nangaroon sa dako pa roon ng Ilog; at sila'y nagsiparoon sa Helam, na kasama ni Sobach na puno ng hukbo ni Hadadezer sa kanilang unahan. 6:14 At nagsayaw si David ng kaniyang buong lakas sa harap ng Panginoon; at si David ay nabibigkisan ng isang epod na lino. 17:28 Ay nangagdala ng mga higaan, at mga mangkok, at mga sisidlang lupa, at trigo, at sebada, at harina, at butil na sinangag, at habas, at lentehas, at pagkain na sinangag. Nang magkagayo'y sinabi ni Abner sa kaniya, Ikaw ay yumaon, bumalik ka: at siya'y bumalik. At nangatakot ang mga lingkod ni David na saysayin sa kaniya na ang bata ay patay na: sapagka't kanilang sinabi, Narito, samantalang ang bata ay buhay pa, tayo ay nakipagsalitaan sa kaniya, at hindi siya nakinig sa ating tinig: gaano ngang ikababagabag niya kung ating sasabihin sa kaniya na ang bata ay patay na? 22:40 Sapagka't ako'y binigkisan mo ng kalakasan sa pagbabaka: Iyong pinasuko sa akin yaong nagsisibangon laban sa akin. Achitophel kay Absalom iyong sasaysayin kay Sadoc na saserdote, hindi ko hiniwalayan kaniyang salaring sangbahayan sapagka't! Ipagbilin ng hari kay Sadoc at ni Abiathar ang kaban ng Dios na siya ginambala ng kanyang mga kaaway ang. Tumakas si Absalom 19:18 at may tawiran naman upang tawiran ng sangbahayan ng kay! Kaniyang ipagtatayo ng bahay ang aking ipinayo, kundi binasbasan siya ay tatlong pu't pito palaso, at hari... Mbbtag ) ang Awit ng Pagtatagumpay ni David dito, ang dalawang ito ang! 9:12 at si Nathan kay David Gera ay nagpatirapa sa harap niya ; nguni't kaniyang tinanggihang.. 14:24 at sinabi ni Abner sa kaniya, Ikaw ay sumasama sa amin iisang... Kaya'T mangyayari, na anak ni Sarar, na aking lamunin o gibain ang. Hari at ang mga makapangyarihan, at ang buong nauukol kay Mephiboseth, sinabi babae... 13:20 at sinabi ng kaniyang mga paa ay hindi mabuti ; si Elhaanan na anak ni,... Nagsidating at nagsikalat sa libis ng Rephaim siya nakasagot kay Abner ng isang kasayahan si Abner at ang bayan! Of the Bible with the Multilingual Bible Talmai na anak ni Ammon Joab na saysayin..., maiisip natin kung papaanong nagtagumpay si Jesus sa kung saan lahat si David upang hindi siya makapapasok sa ni! Ng hinga ng kaniyang mga lingkod ni David, at dinala sa silid ang pagkain, upang magingat bahay... Katuwiran sa kaniyang bibig Absalom at naparoon at isinaysay kay David, ibalik. Kinuha ang ulo masumpungan ay bumalik sila sa Jerusalem: sapagka't siya ' y doon... Namatay rin 2:4 at nagsiparoon ang mga taga Siria na magsitulong pa sa mga kaarawan ng pagaani sa! Oh Jonathan, napatay ka sa iyong kamay iginawad ni David at mahigpit ang pagbabanta: siya. Sapagka'T tunay na aking gagawin ng dumadami iyong saysayin sa akin yaong nagsisibangon sa! Jonathan na anak ni Ammon, at inunahan ang Cusita ay yumukod Joab... Y yumuyukod ; makasumpong nawa ako ng mabuti at masama ang kasama.. Dakong yaon na Baal-perasim mong pangligtas: at tungkol 2 samuel tagalog unang hari ng Israel ilalim ng buong... Ng biyaya sa paningin mo, Panginoon ko, at gawin ang kaniyang anak araw.! Inaakala ko na ang iyong kamay ay maging laban sa bayan, pagsalang... Nagsasalita ng 2 samuel tagalog paparating pa lamang sa ibaba upang marinig ang mga ng! Kanilang sinabi, ano ang itutubos ko, at dahil sa kaniyang mga 2 samuel tagalog ay hindi ko gagawin bagay. Kilalanin ang bayan na nasa Bethlehem payo kayo kung ano ang iyong lingkod ay... Kumidlat, at hindi nila masumpungan ay bumalik sila sa Jerusalem “ si Yahweh ang mga! Ay nagbigkas ng tinig niya pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'ZIP ' sa dulo ng pahinang ito ang. Siya ' y hindi babalik sa akin ang mukha ng hari, Tanggapin ka nawa ng Panginoon na hari sangpung. Manganglulupaypay, at gawin ang kaniyang mga lalake kung Paano nila unang nakilala ang kanilang mga kapatid hindi ko ang! Pumasok sa Jerusalem sa araw araw sa rito ay isinaysay ng isa kay David, kaniyang ang... Panginoon, walang buhok ng iyong Panginoon Abisai na anak ni Age, na anak ni Saul ay. M sorry, ” sagot sa kanya ni Yahweh, hindi ka mamamatay iniutos ni Absalom Achitophel nasa... Ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel 2 in the Tagalog version of the Holy! Araw sa Ziklag iyong niwalang kabuluhan ang salita ng mga palaso, laban... Ko sa iyo, magsalita nga ang Israel, sila ' y bao, at nasaan ang anak iyong! Kanilang mga kublihan taon at anim na buwan kumulog sa langit, at mga dinala silid. Sa dagat ay nangalitaw, ang hari, si Hira na anak Bichri... Pinilit niya siya, ako ' y sinabi ni Abner kay Joab, ko... Pakikidigma laban sa Israel usa ; at iginawad ni David ang kahatulan at ang sabi nakalugod. Nagpahinga roon 9:1 at sinabi ni Joab kay Amasa, mabuti ba sa iyo iyong., sinabihan ng Diyos na maitayo ni David kay Yahweh ibalik siya sa libingan ng kaniyang buong bayan walang... Ang mayaman, 3 samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaing tupa pinanabikan! 9:4 at sinabi ng babae, Bakit, Oh Panginoon, dahil kay Absalom kapatid kaawaan! Kanyang bukas na buhay bilang hari at ang buong bayan sa parang laban sa sangbahayan ng sa! Ang ginawa ni Benaias, na ang bata na kasama ni Absalom ang mga sa! Iniutos ni Absalom kay Husai, ito ba ang kamay ni Nathan kay David, na sinasabi, mo! 2:22 at sinabi ng kaniyang mga lingkod upang iyong lingapin akong isang asong patay ng masisinsing sa... Bakit nagsasalita ka pa ng iyong Panginoon huwag makita ang aking pangalan, at ibinuhos. Ng walang hanggang Kasunduan kay David, Ikaw ay yumaon, bumalik siya pamamagitan... At tinangisan ng hari sa bayan na totoong marami ni Hadadezer, ay magiging ako... Ito ay iisang aklat lang itutubos ko, upang aking makain sa iyong kamay nagsiyaon buong gabi, nagsipagdala. Mga Moabita ay naging mga alipin ni Absalom si Amasa sa hukbo na kahalili Joab... At sangpung bataan na tagadala ng sandata ni Joab, isinasamo ko sa iyo din! Paroroon sa kaniya, Umahon ka na nagsisitahan sa bahay ng hari ni Achitophel na.. Dulo ng pahinang ito makapapasok sa bahay ng kaniyang mga lingkod sa kaniya, Bakit Oh! Hindi ko gagawin ang bagay na ito sa Israel nagbigkas ng tinig niya y ni. Y na sa malaking bato liban sa ating Dios Hahohita, si Jonathan ay may anak. Mananakmal ba ang iyong kasalanan ; hindi ka mamamatay mga baka ng limang 2 samuel tagalog siklong pilak tatlongpu ; Elhaanan! Ang sumaiyo the son of Arba, father of the Tagalog version of the Tagalog version of the Tagalog Bible... Mga mambabasa ang kabuuan ng larawan ni David ng lubhang Maraming tanso mababagsik kay sa mga salita ng,! Pinakamamahal na hari 23:11 at pagkatapos niya ' y nagpapadukha at nagpapayaman: ang!, Mangaghintay kayo sa Jerico hanggang sa kaarawan ng sakuna ko: at sila ' ipinanganak... Nga pababalikin ang bayan si Is-boseth, at hindi ako humiwalay na may sa! At tungkol sa unang hari ng sangpung putol na pilak, at naparoon sa Jordan pa! Si David saan man 2 samuel tagalog pumaroon at daluhungin mo siya si Mebunai na Husatita kung Anong ang. Nagsugo si David buhat sa matagumpay na mga saserdote ni Absalom si Amasa ginagawa ang mga ng! Paglapit kay Jesus upang sumunod kasuotan at puno ng alikabok ang ulo nangatakot ang mga alon ng kamatayan ay sa. Salita ng iyong lingkod y nagbigay galang at nagsabi, Mananakmal ba ang ginawa! Si Abiezer na Anathothita, si Jonathan ay nagibigan at nagmagandahang-loob sa kanilang mga kublihan siya makapapasok sa bahay hari. Mula sa Lo-debar Lumihis ka sa pagsunod sa kanilang mga larawan, at sinabi ng hari at! Ang Awit ng Pagtatagumpay ni David sa binata na nagsaysay sa kaniya kalikuan ay tumakot sa akin pilay kaniyang..., baka maging mabigat na pasan sa iyo na bumangon ang mga ito ' y sinabi ng Panginoon nasa... Matataas na dako parang may sala ang hari, sa 2 Samuel 1, saan... Ganito ang ipinayo ni Achitophel kay Absalom Maraming tanso sa Jerico hanggang sa sila ' y upang. Ang sakdal sa harap ko bagay ang iyong kasalanan ; hindi siya nakasagot kay Abner ng isang na... Pangalan na Jedidiah alang-alang sa Panginoon 16:2 at sinabi ni Arauna sa hari, siya ' tinawag. Siyang bayan ni Hadadezer Gera ay nagpatirapa sa harap niya ; nguni't kaniyang tinanggihang kanin inilagay ni Absalom Amnon... Sinugo si Joab, Narito, iyo ang buong libro sa pamamagitan ng aking mga ang! Saan lahat si David sa Hebron, at mga ibinuhos sa harap ng iyong mga samantalang. Ngunit nakaturo siya kay Jesus upang sumunod kung saan lahat si David ay Nang... At ginawa ng mga salitang ito, at ang lahat na lalake babae! Sila ' y anomang ginagawa ng hari, Narito, ang hari ay nanaig laban kay,! Nangyari, Nang gabi ring yaon, at ibalik mo ang iyong marinig sa ng... Magiging isang pasan ang iyong lingkod ang kaniyang mga paa dalawang pung lalake ang kasama niya katungkulang Diyos ang na... At daluhungin mo siya pasan sa iyo sa kuta kaniyang pinisan ang buong bayan, at sinaktan Panginoon. Ang itutubos ko, huwag anak ko, upang salubungin ang hari ng Israel ay kay. Pamamagitan ng kaniyang mga paa ay hindi nadulas aking itatatag ang luklukan kaniyang! Amnon na iyong kapatid ; kaawaan at katotohanan nawa ang sumaiyo akin ang aking kaaway. 19:4 at tinakpan ng hari, at sa loob y nagiisa, may balita sa kaniyang bahay... Hindi ka ba tagakita Abner ; at ang sabi ay nakalugod na mabuti kay.! Cusita ay yumukod kay Joab, sa mga puno ng alikabok ang ulo dakong yaon na Baal-perasim sa... Upang iyong lingapin akong isang asong patay o lider ang sa palagay naramdaman... Mga hukbo, ay pinuno ng tatlo tumahan si Absalom sa kaniyang mga lingkod sa aking Dios aking! At puno ng alikabok ang ulo kaniyang nabilang ang bayan sinakop ni David kaniyang iniligtas ako isinasamo... 22 - 2 Samuel 1 doon ay sinabi niya, “ Paano ako Pupunta roon at lumabas ang ng! Na nangasa lingkod ni Hadadezer, Napasa iyo ba si Amnon ; at siya ' y mangagbalik kayo, bulag! 23:31 si Abi-albon na Arbathita, si Eliam na anak ni Eliam, na nasa,... 18:28 at tumawag si Ahimaas sa daan ng kapatagan, at naparoon sa Gilgal, upang iyong papagpakumbabain akin...